مطالب هوا فضا

در دانشگاه علوم پزشكی تهران؛

مطالعه بالینی یكی از جدید ترین داروهای درمان اعتیاد اجرا می شود

مطالعه بالینی یكی از جدید ترین داروهای درمان اعتیاد اجرا می شود
در كشور

بهترین آموزشگاه حرفه ای ارایشگری

بهترین آموزشگاه حرفه ای ارایشگری

معرفی درب های ضد سرقت

معرفی درب های ضد سرقت
با حمایت صندوق نوآوری محقق شد

راه اندازی پلت فرم شهر هوشمند در ۳ شهر كشور

راه اندازی پلت فرم شهر هوشمند در ۳ شهر كشور

حمایت های شبكه آزمایشگاهی در سال 1400

حمایت های شبكه آزمایشگاهی در سال 1400

توسعه نرم افزار و سخت افزارهای حوزه معدنی در رویدادی فناورانه

توسعه نرم افزار و سخت افزارهای حوزه معدنی در رویدادی فناورانه

دبیر مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشكی ایران منصوب گردید

دبیر مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشكی ایران منصوب گردید

۳ سیارك امروز از كنار زمین می گذرند

۳ سیارك امروز از كنار زمین می گذرند

دوره های آموزشی در حوزه سرمایه گذاری

دوره های آموزشی در حوزه سرمایه گذاری
مدیر فناوری دانشگاه خبر داد

بهره برداری از سومین برج فناوری امیركبیر تا آخر سال

بهره برداری از سومین برج فناوری امیركبیر تا آخر سال