آرشیو مطالب : صفحه ی ۳

گزارش سنجه های ارزیابی انتشارات علمی ایران منتشر گردید

گزارش سنجه های ارزیابی انتشارات علمی ایران منتشر گردید

پیشبینی افزایش وزن اطفال با عكسبرداری از مغز

پیشبینی افزایش وزن اطفال با عكسبرداری از مغز

برگزاری نمایشگاه رینوتكس ۲۰۲۰ منطقه ویژه ربع رشیدی در آبان

برگزاری نمایشگاه رینوتكس ۲۰۲۰ منطقه ویژه ربع رشیدی در آبان
از سوی وزارت بهداشت؛

اعلام شرایط اعطای گرنت به پژوهشگران جوان و پژوهشگران

اعلام شرایط اعطای گرنت به پژوهشگران جوان و پژوهشگران

۷۰ عنوان استاندارد در لیست حمایتی صندوق نوآوری

۷۰ عنوان استاندارد در لیست حمایتی صندوق نوآوری

مكمل های بدنسازی ورزشی

مكمل های بدنسازی ورزشی

پاسخ دبیر ستاد زیست فناوری به انتقادات حوزه امنیت غذایی

پاسخ دبیر ستاد زیست فناوری به انتقادات حوزه امنیت غذایی
دانشیار گروه زیست شناسی دانشكده علوم دانشگاه فردوسی مشهد مطرح كرد

كوپه پودا كشف شده، نخستین حلقه در زنجیره غذایی دریا

كوپه پودا كشف شده، نخستین حلقه در زنجیره غذایی دریا

برگزاری رویداد مجازی عرضه نیازهای فناورانه نمایش عروسكی

برگزاری رویداد مجازی عرضه نیازهای فناورانه نمایش عروسكی

شروع به كار اولین تلویزیون اینترنتی روستایی كشور

شروع به كار اولین تلویزیون اینترنتی روستایی كشور
لینک دوستان هوا فضا