هوافضا- علوم هوایی
تشخیص ناهنجاری ژنتیكی سرطان؛

ساخت تست ژنتیکی سرطان های وراثتی

ساخت تست ژنتیکی سرطان های وراثتی

هوا فضا: پژوهشگران با بهره گیری از روش و ابزار جدیدی موفق شدند ناهنجاری های ژنتیکی در رابطه با سرطان را شناسایی کنند.به گزارش هوا فضا به نقل از معاونت علمی و فناوری، محققان کشور محصولی برای تست ژنتیکی سرطان های وراثتی طراحی کردند که کاربرد مهمی برای جلوگیری از مبتلا شدن به سرطان دارد. این تســت ناهنجاری هــای ژنتیکــی مرتبــط بــا ســرطان را در افــراد شناســایی می کنــد. رویکــرد اجـرای آن هم به این صورت است کـه پـس از تهیـه نمونـه خـون، DNA اسـتخراج و بــه کمــک فنــاوری توالی یابــی نســل جدیــد و بــا تکنیــک WES توالی یابی ژنوم فرد انجام می شود.
پس از آن داده هــای حاصــل از این اقدام بــه کمــک پایگاه هــای داده موجــود تحلیــل و ارزیابــی می شود و نتایــج حاصــل از تحلیــل داده توســط متخصــص ژنتیــک مــورد ارزیابــی ثانویــه قــرار می گیــرد و نتایـج نهایـی بـه صـورت گـزارش بالینـی در اختیـار متخصـص قـرار داده می شـود. ایـن تسـت گـزارش وجـود ناهنجـاری ژنتیکـی در فـرد را بـه طـور کلـی و ناهنجـاری ژنتیکـی مرتبـط بـا سـرطان را بـه صــورت خــاص بــه متخصــص ارائــه می دهــد.
این تســت ژنتیکــی بــرای افــرادی کــه دارای ســابقه وراثتــی ســرطان هســتند یــا بــه اصطـلـاح فــرد پرخطـری در زمینـه سـرطان هسـتند، کاربـرد دارد. کاربردهـای محصـول بـرای افـراد پرخطـر تشخیص ناهنجاری ژنتیکی در رابطه با سرطان، جلوگیری از مبتلا شدن به سرطان در فردی که به سرطان مبتلا نشده است، جلوگیری از ابتلای دیگر اندام های سرطان در فردی که به سرطان مبتلا شده است و جلوگیری از انتقال ناهنجاری ژنتیکی در رابطه با سرطان به نسل بعد است.
تســت های ژنتیکــی ســرطان های وراثتــی بــه عنــوان تســت های پیشــگیرانه شــناخته می شــوند و در افــرادی کــه هنــوز بــه ســرطان مبتــلا نشــدند، راهکارهــای درمانــی ممکــن را توصیــه می کننــد.
پیشــگیری از ابتـلا بــه ســرطان باعــث کاهــش نــرخ ابتــلا بــه ســرطان در کشــور و هزینه هــای اقتصــادی کشــور می شــود. از طــرف دیگــر پیشــگیری از ابتــلای اندام هــای دیگــر بــدن فـردی کـه بـه سـرطان مبتـلا شـده اسـت، امـکان درمـان سـرطان و بـالا بـردن کیفیـت زندگـی بیمـار را فراهــم می کنــد کــه این مورد امیــد بــه زندگــی راافزایش میدهد.


منبع:

1400/06/02
08:53:13
0.0 / 5
628
تگهای خبر: طراحی , فناوری , كیفیت , ناسا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۲
هوا فضا هوافضا