هوافضا- علوم هوایی
نتایج یك پژوهش نشان داد

رابطه ویتامین D و چاقی در کودکان

رابطه ویتامین D و چاقی در کودکان

به گزارش هوا فضا، در یک مطالعه پژوهشی جالب نشان داده شده است که مابین کمبود ویتامین دی و چاقی در کودکان، رابطه معناداری وجود دارد؛ رابطه ای که می تواند موجبات بروز بیماری های متابولیک را در بزرگسالی برای آنها فراهم آورد.به گزارش هوا فضا به نقل از ایسنا، چاقـی را میتوان بـه عنـوان افزایـش پاتولوژیـک تـوده چربـی بــدن تعریــف کــرد. بــا ایــن حــال، آنچــه کــه در چاقــی بســیار مهـم است، چربـی شـکمی بـوده کـه از نظـر بالینـی بسـیار مهـم اسـت. توزیـع چربـی بـدن تـا حـدی از نظـر هورمونـی کنتـرل می شود و تفـاوت بیـن مـردان و زنـان در تـوده چربـی معمـولا در دوران بلـوغ آشـکار می گردد. بـا ایـن حـال، مطالعات اخیـر کـه بـر روی کـودکان پیـش از بلـوغ انجام شده اند، سـطوح بالاتـر چربـی و شـواهدی از الگـوی توزیع چربی معروف به ژنوئیدی یا حالت گلابی شکل شدن بدن را در میـان دختـران در ســنین بســیار پایین تر پیــدا کرده اند.

بنا بر گفته های پژوهشگران، شـیوع چاقـی در کـودکان در سراسـر جهـان بـه طـرز چشـمگیری در طـی دهـه اخیـر افزایـش یافتـه اسـت. علیرغـم نقـش ژنتیکـی شـناخته شـده، افزایـش چاقـی کـودکان به طور عمده بـه رژیـم غذایـی و سـبک زندگـی بـی تحـرک نسـبت داده شـده اسـت. چاقـی یکـی از مهم ترین عوامـل خطـر قابـل اصلاح بـرای پیشـگیری از عـده زیـادی از بیماری های مزمـن است. امروزه بـار اجتماعی- اقتصـادی و بهداشـت عمومـی ناشـی از پیامدهـای چاقـی نظیر افزایش ابتـلا بـه فشـار خـون، دیابـت، بیماری های عروقـی و حتی اختـلالات روانـی بـه شـدت در حـال رشـد اسـت. ازاین رو خیلی مهم است که ارتباطات این عارضه مهم سلامت یعنی چاقی، با عوامل مختلف بدنی مورد موشکافی قرار گیرد.

محققان کشور در مطالعه ای جالب که در ارتباط با همین مبحث انجام داده اند، ارتباط بین چاقی را با سطوح ویتامین دی در کودکان به شکل علمی، بررسی و ارزیابی نموده اند.

این مطالعه توصیفی روی ۲۰۲ کودک چاق با شاخص توده بدنی بالاتر از ۳۰ و در سنین بین ۵ تا ۱۵ سال انجام شده است و در آن،. جهت بررسی ارتباط شاخص توده بدنی با سطوح ویتامین دی از روش های آماری بهره گرفته شده است.

نتایج این مطالعه حاکی از آن هستند که هرچه کودکان دارای شاخص توده بدنی بالاتری باشند، سطوح ویتامین دی در آنان بیشتر کاهش نشان داده است. به عبارتی بین افزایش چاقی و کاهش سطوح ویتامین دی، ارتباط قویی وجود دارد.

در این خصوص، لیدا سبکتکین، دانشیار و پژوهشگر غدد درون ریز و متابولیسم گروه بیماری های کودکان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مجری این پژوهش می گوید: «مهم ترین یافتــه مطالعــه مــا، ارتبــاط منفــی و معنــادار شــاخص تـوده بدنـی بـا سـطوح ویتامیـن دی بـود؛ بـه طـوری کـه هرچـه شـاخص تـوده بدنـی بالاتـر باشـد، سـطح سـرمی ویتامیـن دی کاهــش می یابد».

این محقق می افزاید: «از آنجایــی کــه چاقــی در دوره کودکــی، زمینـه سـاز چاقـی و بیماری های متابولیـک در دوره بزرگسـالی می شود و از طرفـی دیگـر، نظر به ارتبـاط مسـتقیمی کـه بیـن کمبـود ویتامیـن دی بـا ابتـلا بـه بیماری های شـایع در دوره بزرگسـالی وجــود دارد میتوان چنیــن بیــان نمــود کــه کمبــود ســطوح ویتامیــن دی در کنــار شــاخص تــوده بدنــی بــالا در کــودکان، زمینـه سـاز ابتـلای زودهنگام بـه انـواع مختلف بیماری ها می شود. لــذا اطــلاع از ســطوح ویتامیــن دی می تواند در اجـرای اقدامـات پیشـگیرانه مفیـد واقـع شـود».

در این مطالعه همینطور اشاره شده است که طبق مطالعـات انجام شده، بیـن وضعیـت ویتامیـن دی پاییـن و دیابـت نـوع دو رابطه وجود دارد. ویتامیـن دی نقــش مهمــی در ترشــح انســولین و حفــظ تعادل قند گلوکــز بدن از طریــق مکانیسم های غـدد درون ریـز ایفـا می کند.

قابل ذکر است، این نتایج علمی پژوهشی را نشریه «پرستاری کودکان» متعلق به انجمن علمی پرستاری ایران منتشر نموده است.
1402/10/26
13:32:46
0.0 / 5
232
تگهای خبر: ارتباطات
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۱
هوا فضا هوافضا