هوافضا- علوم هوایی
بررسی رخدادهای لرزه ای در هفته گذشته؛

ثبت ۳ زمینلرزه در استان خراسان رضوی با بزرگای ۳ و دو دهم و بیشتر

ثبت ۳ زمینلرزه در استان خراسان رضوی با بزرگای ۳ و دو دهم و بیشتر

در هفته گذشته در استان خراسان رضوی زلزله های 4.2 در سفیدسنگ، 3.6 در سرخس و 3.2 در همت آباد رخ داد، ضمن آنکه در ساری استان مازندران زمینلرزه ای به بزرگای 4 به ثبت رسید.


به گزارش هوا فضا به نقل از ایسنا، در روزهای ۲۲ و ۲۳ دی ماه جاری چندین خرد لرزه و زلزله های کوچک در اطراف مشهد بعنوان دومین شهر پرجمعیت کشور رخ داده است. بگفته دکتر علی بیت اللهی، مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در مدت ۱۴ سال اخیر، در شعاع ۱۰۰ کیلومتری اطراف مشهد ۸۲۴ زلزله با بزرگی ۲.۵ و بزرگتر از آن رخ داده است.
وی اشاره کرد: بزرگترین زلزله این منطقه مربوط به زمینلرزه فروردین ۱۳۹۶ در سفید سنگ استان خراسان رضوی به بزرگی ۶ بوده است در شکل ذیل خوشه های لرزه ای در جنوب شرق، غرب و شمال و شمال غرب مشهد نمایان است. محدوده مشهد و مجاور آن به طور چشمگیری از نظر رخداد لرزه ای تنک است.رخداد زمین لرزه های دستگاهی نوین (سال ۲۰۰۶ به بعد) مشهد و اطراف آن به شعاع یک درجه( حدود ۱۱۰ کیلومتر) نشان داده شده است
علاوه بر زلزله سفیدسنگ استان خراسان رضوی، در چاه دادخدا زلزله ای به بزرگای ۴ و ساری استان مازندران با زمینلرزه ای به بزرگای ۴ به ثبت رسید.
بررسی با اهمیت ترین زمین لرزه های استان مازندران در تاریخ حدود ۱۰۰۰ ساله اخیر آن، نشان میدهد که بیشتر این زمین لرزه ها در بخش های شرق البرز مرکزی در "فریم" و منتهی الیه غربی آن در "طالقان" ثبت یا گزارش شده است. لرزه خیزی مازندران بیشتر تحت تاثیر گسل "البرز شمالی" و گسل "مازندران" در بخش های مرکزی "نور" و "بلده" و گسل "شمال البرز مرکزی" و همین طور گسل "بهشهر" و قطعه شرقی گسل "البرز شمالی" در بخش های شرقی البرز مرکزی است.
با اهمیت ترین مناطق با پتانسیل خطر بالای رخداد یک زمین لرزه بزرگ در مازندران عبارتند از مناطق مرکزی و تلاقی گسل های "بهشهر" و "مازندران" در جنوب "ساری" و "بابل" و منطقه مرکزی "البرز مرکزی" که پتانسیل رخداد زمین لرزه با بزرگای ۷.۵ در آنها بر پایه زمین لرزه های تاریخی و شواهد گسلش و ریخت زمین ساختی سطحی وجود دارد.
جزئیات زمینلرزه های هفته گذشته به این شرح است:
شنبه ۲۰ دی
در قائن استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۸، مردهک استان کرمان زلزله ۲.۸، گنبد کاووس استان گلستان زلزله ۲.۵، سومار استان کرمانشاه زلزله ۲.۵، خوی استان آذربایجان غربی دو زلزله ۲.۸ و در نالوس استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۹ به ثبت رسید.
در چرام استان کهگیلویه و بویراحمد پس از زلزله ۲.۹، زلزله دیگری با بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد که کانون آن در یک کیلومتری چرام، ۲۴ کیلومتری دوگنبدان و ۳۱ کیلومتری دهدشت این استان گزارش شد.
یکشنبه ۲۱ دی
در تسوج استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۶، در سعدآباد استان بوشهر زلزله ۲.۷، چاه دادخدا واقع در استان کرمان دو زلزله ۲.۹، در خانه زنیان استان فارس زلزله ۲.۷، در دیهوک استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۸، در خشت استان فارس زلزله ۲.۵، نجف شهر استان کرمان زلزله ۲.۵ و در سرپل ذهاب استان کرمانشاه زلزله ۲.۶ به ثبت رسید.
لالی استان خوزستان با زمینلرزه ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۹ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۳۸ کیلومتری لالی، ۴۵ کیلومتری سالند و ۴۹ کیلومتری قلعه خواجه این استان بوده است.
دوشنبه ۲۲ دی
در سیردان استان قزوین زلزله ۲.۹، نودان استان فارس زلزله ۲.۵، چرام استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۹، سی سخت استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۶ و چاه دادخدا واقع در استان کرمان زلزله ۲.۶ به ثبت رسید.
نقده استان آذربایجان غربی با زلزله ای به بزرگای ۳.۵ لرزید که عمق آن در ۱۰ کیلومتری و رومرکز این رخداد لرزه ای در ۶ کیلومتری نقده، ۸ کیلومتری محمدیار و ۲۱ کیلومتری گردکشانه این استان گزارش شد.
سفیدسنگ استان خراسان رضوی زلزله ای به بزرگای ۴.۲ در عمق ۹ کیلومتری را تجربه نمود و رومرکز این رخداد لرزه ای در ۱۷ کیلومتری سفید سنگ، ۱۹ کیلومتری فریمان و ۲۳ کیلومتری قلندرآباد این استان بوده است.
سه شنبه ۲۳ دی
دو گنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه نمود و کانون آن در ۳۲ کیلومتری دوگنبدان و ۵۰ کیلومتری باشت استان کهگیلویه وبویر احمد و ۴۴ کیلومتری بابامنیر استان فارس بوده است.
در تازه آباد استان کرمانشاه زلزله ۲.۶، در جیرفت استان کرمان زلزله ۲.۷و در فریدون شهر استان اصفهان زلزله ۲.۵ رخ داد.
در سرخس استان خراسان رضوی زلزله ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۱۲ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۷ کیلومتری سرخس، ۶۴ کیلومتری مزدآوند و ۹۴ کیلومتری صالح آباد این استان بوده است. زلزله ۲.۶ از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.
سفید سنگ استان خراسان رضوی زلزله ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه نمود.
چرام استان کهگیلویه و بویراحمد با زلزله ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید.
همت آباد استان خراسان رضوی دو زلزله به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۳.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری و ۲.۵ را تجربه نمود و بعد از آن زمینلرزه دیگر با بزرگای ۴.۱ در عمق ۹ کیلومتری در این منطقه رخ داد. کانون رومرکز این رخدادهای لرزه ای در ۲۰ کیلومتری همت آباد، ۲۷ کیلومتری سلطان آباد و ۳۰ کیلومتری فیروزه این استان بوده است.
مجن استان سمنان با زلزله ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۲ کیلومتری مجن، ۲۴ کیلومتری امیریه و ۳۱ کیلومتری بسطام گزارش شد.
چهارشنبه ۲۴ دی
زلزله ۳.۲ مجن استان سمنان نخستین رخداد لرزه ای روز ۲۴ دی ماه گزارش شد. رومرکز این رخداد لرزه ای در ۱۲ کیلومتری مجن، ۲۴ کیلومتری امیریه و ۳۱ کیلومتری بسطام این استان بوده است.
چاه دادخدا واقع در استان کرمان با زمینلرزه ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۹ کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در ۳۱ کیلومتری چاه داد خدا و ۴۲ کیلومتری قلعه گنج استان کرمان و ۵۲ کیلومتری هشتبندی استان هرمزگان گزارش شد. زلزله ۲.۵ از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.
در درخشت استان فارس زلزله ۲.۶ به ثبت رسید.
پنج شنبه ۲۵ دی
چاه دادخدا واقع در استان کرمان پس از زلزله ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری زلزله ای به بزرگای ۴ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه نمود. زلزله ۲.۷ از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.
در رهکلوت استان کرمان زلزله ۲.۸، گلی داغ استان گلستان زلزله ۲.۷، در قطور استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۹، بافت استان کرمان زلزله ۲.۵، لیکک استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۸، در شهمیرزاد استان سمنان زلزله ۲.۶ و در فاریاب استان کرمان زلزله ۲.۶ به ثبت رسید.
ساری استان مازندران با زمینلرزه ای به بزرگای ۴ در عمق ۲۱ کیلومتری لرزید و کانون آن در یک کیلومتری ساری، ۱۴ کیلومتری سورک و ۱۵ کیلومتری پائین هولار این استان بوده است.
قطرویه استان فارس زلزله ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۱ کیلومتری را تجربه نمود و کانون آن در ۱۹ کیلومتری قطرویه، ۴۹ کیلومتری نیریز و ۵۲ کیلومتری مشکان این استان گزارش شد.
خانه زنیان استان فارس با زمینلرزه ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۲ کیلومتری خانه زنیان، ۲۶ کیلومتری نودان و ۲۷ کیلومتری کازرون این استان بوده است.
جمعه ۲۶ دی
در لالی استان خوزستان زلزله ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۴ کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در ۱۱ کیلومتری لالی، ۲۱ کیلومتری سالند و ۲۷ کیلومتری گتوند این استان بوده است.
در راور استان کرمان زلزله ۲.۶ به ثبت رسید.1399/10/27
18:43:25
0.0 / 5
840
تگهای خبر: دستگاه
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۵
هوا فضا هوافضا