آرشیو مطالب : اپراتور

وزیر ارتباطات عنوان كرد

تكذیب پرتاب ناموفق ماهواره ایران

تكذیب پرتاب ناموفق ماهواره ایران

اختراع دستگاه تداخل سنج لیزر جهت اندازه گیری میزان عبور نور از عینك های محافظ

اختراع دستگاه تداخل سنج لیزر جهت اندازه گیری میزان عبور نور از عینك های محافظ

بومی سازی ربات زیرآبی آب های عمیق در كشور

بومی سازی ربات زیرآبی آب های عمیق در كشور

تفاهم نامه سه جانبه در زمینه اینترنت اشیاء و ۵ جی امضاء شد

تفاهم نامه سه جانبه در زمینه اینترنت اشیاء و ۵ جی امضاء شد
در گفت وگو با هوا فضا اعلام شد

ساخت پهپادی برای انجام مأموریت های تجسس مرزبانی

ساخت پهپادی برای انجام مأموریت های تجسس مرزبانی

ساخت دستگاه تب سنج هوشمند توسط محققان پاركی

ساخت دستگاه تب سنج هوشمند توسط محققان پاركی

دكتر جواد مشرقی رئیس انجمن ریاضی كانادا شد

دكتر جواد مشرقی رئیس انجمن ریاضی كانادا شد
چالش هایی كه شركت های لیزری در كشور دارند

ساخت دستگاه جوشكاری برای صفحات نازك

ساخت دستگاه جوشكاری برای صفحات نازك

حمایت دولت هلند از طرح ارتقاء ایمنی سیستم حمل و نقل محقق ایرانی

حمایت دولت هلند از طرح ارتقاء ایمنی سیستم حمل و نقل محقق ایرانی
به دلیل ایمن نبودن؛

تحویل كالا با پهپاد در انگلیس فعلا ممنوع گردید

تحویل كالا با پهپاد در انگلیس فعلا ممنوع گردید